На русском | O’zbekha | English

Янгиликлар

«Бекободцемент» АЖ Акциядорларнинг Навбатдан ташкари умумий йиғилиши утказилиши тўғрисида маълум килади

Хурматли акциядорлар!

«Бекободцемент» АЖ акциядорларининг Навбатдан ташкари умумий йиғилиши 2022 йил 27 август куни, Тошкент вилояти, Бекобод шахри, Истиклол кучаси 20 уй, жамиятнинг мажлислар залида ўтказилади.
Акциядолрларни рўйхатга олиш соат 9:00 дан 10:00 гача амалга оширилади.
Акциядорларнинг Навбатдан ташқари йиғилиш бошланиши соат 10:00.
Жамият акциядорларининг иштирок этиш учун шакллантириладиган реестри санаси 23 август 2022 йил.
Акциядорлар навбатдан ташкари умумий йиғилишда курилиб ўтиладиган хужжатлар билан қуйидаги адрес буйича иш кунларида 9:00 дан 16:00 гача, акциядоларнинг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиш санасигача мурожаат қилиб танишиб ўтишлари мумкин: Тошкент вилояти Бекобод шахри, Истиклол кучаси 20, 110503, e-mail: info@bekabad-cement.uz
Акциядорлар умумий йиғилишда масофадан иштирок этишлари ва овоз беришлари учун Evote.uz.платформасидан фойдаланилади.

Кун тартиби:

1.Умумий йгилиш санок комиссиясини аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш.
2. Жамият мол-мулки билан йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш (гаров).
3. Жамият томонидан йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш (кафиллик).
4. Жамият Жамият Тафтиш комиссиясини бекор қилиш.
5. Жамият Уставига ўзгартириш киритиш ва янги тахрирда тасдиқлаш тўғрисида.

ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРНИ ЎЗЛАРИГА ТЕГИШЛИ АКЦИЯЛАРНИНГ ЖАМИЯТ ТОМОНИДАН КАЙТАРИБ СОТИБ ОЛИНИШИНИ ТАЛАБ КИЛИШ ХУҚУҚИ МАВЖУДЛИГИ
ТЎҒРИСИДА ХАБАРНОМА
Сизга Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя хилиш тўғрисида"ги Конуни (бундан буён матнда Конун деб юритилади) 40-моддасига мувофиқ овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар ушбу Конун 84-моддасининг учинчи қисмларига мувофиқ жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки бошқа шахсга бериш билан боғлиқ йирик битим (бундан буён матнда йирик битим деб юритилади) тузиш тўғрисида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қарорлар қабул қилишда, агар улар қарши овоз берган бўлса ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаган бўлса, узларига тегишли акцияларнинг хаммаси ёки бир қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилишга хақлидир.
Ўзларига тегишли акциялар жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш хуқуқига эга бўлган акциядорларнинг руйхати овоз бериш натижасида ушбу Конунга мувофиқ акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб хилиш хухуқи юзага келиши мумкин бўлган масалалар кун тартибига киритилган акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш хухуқига эга бўлган жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилади.
Акциядорларнинг ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти, Бекобод шахри, Истиқлол кўчаси 20 уй манзили бўйича манзилига акциядорлар умумий йигилишининг тегишли карори қабул қилинган кундан эътиборан уттиз кундан кечиктирмай такдим этилиши керак бўлади. Мазкур муддат тугаганидан сўнг Жамият кайтариб сотиб олиш талабини қўйган акциядорлардан акцияларни ўн кун ичида кайтариб сотиб олиши шарт.
Акциядорнинг ўзига тегишли акцияларни қайтариб сотиб олиш тўғрисидаги ёзма талабида акциядорнинг яшаш жойи (юридик шаслар учун - жойлашган ери) ва унинг кайтариб сотиб олинишини талаб килаётган акциялар сони кўрсатилган маълумотларни булиши керак.
Жамият томонидан акцияларни кайтариб сотиб олишга йуналтириладиган маблагларнинг умумий суммаси акциядорларда ўзларига карашли акцияларни кайтариб сотиб олишни талаб килиш хуқуқи юзага келишига сабаб бўлган карор кабул килинган санадаги жамият соф активлари қийматининг ўн фоизидан ошиб кетиши мумкин эмас.
Қайтариб сотиб олиш талаби қўйилган акцияларнинг умумий сони белгиланган чеклов инобатга олинган холда жамият томонидан кайтариб сотиб олиниши мумкин бўлган акциялар сонидан ошиб кетган такдирда акциялар акциядорлардан қўйилган талабларга мутаносиб равишда кайтариб сотиб олинади.
Акцияларнинг сотиб олиниши бир дона акция учун 120 (Бир юз йигирма) сўмдан амалга оширилади.


Оставьте свой комментарий